I støyende omgivelser må man anstrenge seg for å oppfatte hva som blir sagt. Dette påvirker evnen til å ta til seg ny kunnskap, og for at ny kunnskap skal lagre seg i hukommelsen. 

Et godt lydmiljø kommer både lærer og elev til gode. Men når støy er en del av skolehverdagen for mange, og lærere blir slitne av å snakke høyt for å bli hørt, er det tydelig at det fortsatt er en god vei å gå for en mer utbredt forståelse for verdien av gode lydmiljøer. 

 

Det skal ikke være nødvendig å anstrenge seg for å høre hva læreren sier. 

Når lyset ikke virker, kontakter man vaktmesteren. Når skriften på tavlen blir utydelig, bytter man til en ny tusjpenn. Men hva gjør man når forholdet mellom ønsket lyd og uønsket lyd (signal/støy-forhold) er for dårlig?

Dessverre viser det seg altfor ofte at man velger den enkleste og mest nærliggende løsningen – å heve stemmen for å bli hørt gjennom all støyen. Støynivået, det lavfrekvente suset eller buldringen, vil allikevel ikke forsvinne. Uønskede lyder vil nok heller øke i lydstyrke, siden andre i rommet også vil heve stemmen. Det vil igjen føre til mer uro og støy i klasserommet. Resultatet er at man ikke har fått bukt med problemet. Det oppstår heller et lydmiljø som er langt fra behagelig, og går utover både lærer og elev. 

Å oppholde seg i et miljø med mye uønsket lyd kan sammenlignes med å kjøre bil i tett tåke og regn. Det blir vanskeligere å holde oversikten over trafikkbildet, og man må anstrenge seg vesentlig mer enn når man kjører i klart vær. Når forholdet mellom ønsket og uønsket lyd er for dårlig, bruker man mye energi på å oppfatte hva som blir sagt. Da blir det mindre energi igjen til å lagre og skape kunnskap som legger seg i hukommelsen. Mange lærere får stemmeproblemer fordi de daglig, og i lengre økter, må anstrenge seg for å bli hørt. I verste fall fører dette til at de blir syke og føler at de ikke lenger kan utøve sitt yrke. Slike omgivelser er ikke inspirerende for evnen til å ta til seg ny kunnskap og holde seg opplagt utover dagen. 

Et godt lydnivå i et rom er derfor avgjørende for hvilket nivå man ønsker at læringen skal være på. Dette bør være like selvsagt som viktigheten av god belysning og tydelig lesbarhet på tavlen. 

 

Men hva er signal/støy-forhold, og hvordan måler man dette?

I et undervisningsmiljø betegner man lærerens stemme som signal-forholdet og andre lyder i rommet som støy-forholdet. Et høyt signal/støy-forhold gir et godt lydmiljø. 

I et klasserom bør signal/støy-forholdet være +15dB (desibel). Det betyr at lærerens stemme skal ligge 15dB høyere enn bakgrunnsstøyen. Støyforholdet avhenger av rommets lydreflekser og lydabsorpsjon. Lyder fra bl.a. ventilasjonsanlegg, harde møbler, lyder fra andre rom utgjør lydrefleksene, mens kvaliteten på f.eks. vegger og tak, og hvordan akustikken dempes, utgjør rommets lydabsorpsjon. 

Desibelnivået på støyforholdet ligger stabilt i hele rommet, mens signalforholdet til lærerens stemme vil avta etter kun noen få meter fra lærerens plassering. Selv i en normal undervisningssituasjon vil læreren ofte være tvunget til å heve stemmen mer enn nødvendig for at samtlige elever i klasserommet skal få med seg hva som blir sagt. 

 

Hvilke grep bør man ta for å oppnå et godt lydmiljø i et klasserom?

Et viktig grep er å montere lydabsorbenter, som demper den lavfrekvente støyen. Montering av gode absorbenter i et rom kan oppleves som forskjellen mellom natt og dag. 

På ljudskolan.se sine sider kan du lese mer om hva man kan gjøre for å senke lydnivået i klasserom: http://www.ljudskolan.se/ljudfakta/sa-sanker-man-ljudnivan-i-ett-klassrum/ 

Ved å benytte vår AudioLink-løsning for lydutjevning i klasserom vil man oppleve at signalforholdet, lærerens stemme, løftes på en naturlig måte og fordeles jevnt utover hele rommet. Da vil læreren kunne snakke med dempet, naturlig stemme, og allikevel bli hørt like tydelig fra forreste som til bakerste rekke. 

Forskning har vist at gode akustiske forhold gir bedre innlæring. En kombinasjon av et godt dempet rom med vår AudioLink-løsning for klasserom er et viktig bidrag til å gi en god læresituasjon, som igjen kommer elevenes måloppnåelse til gode.  

Les mer om våre løsninger for klasserom her: https://vestfold.sensio.io/klasserom/ 

Les mer om lyd her: https://vestfold.sensio.io/litt-om-lyd/