Viktige momenter:

Med fokus på planprosessen bør man være spesielt observant på følgende områder:
 • Lydisolasjon
 • Romakustikk
 • Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder
 • Lyd- og taleoverføringsutstyr
 • Varslingsanlegg
 • Vibrasjonsforhold
 • Lys
 

Relevante lover, forskrifter, veiledninger og publikasjoner

 • Norsk Standard NS 8175:2012 – Lydforhold i bygninger
 • Norsk Standard NS-EN 12464-1:2011 – Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser – Del 1: Innendørs arbeidsplasser
 • SINTEF Byggforsk, 220.320 – Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger
 • SINTEF Byggforsk, Anvisninger i Byggforskserien
 • CENELE EN 60118-4:2006 – Electroacoustics – Hearing aids – Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes – Magnetic field strength
 

Lyd- og taleoverføringsutstyr

I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god tallforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket. Veiledningen har detaljer. Norsk Standard NS 8175:2012 kapitela 5.5 omhandler lydoverføringsutstyr: For å sikre god taleforståelse ved taleoverføring i større rom skal det brukes høyttaleranlegg tilkoblet teleslynge eller tilsvarende trådløst lydoverføringsutstyr. I en del tilfeller ved spesiell tilrettelegging av arbeidsplasser er det også behov for individuelt tilpassede tekniske hjelpemidler. I tillegg til at det kan være behov for bygningsakustiske tiltak, jf. Byggeteknisk forskrift. Det er gitt anvisninger om lydoverføringsutstyr i de aktuelle tabellene.